PARK WODNY REDZIKOWO

Deklaracja dostępności


Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej parkwodnyredzikowo.pl .

Status pod względem zgodności

Status: Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych: Część plików publikowanych przed wejściem ustawy nie jest dostępna cyfrowo.

b) nieproporcjonalne obciążenie:
Archiwalne dokumenty opublikowane przed wejściem ustawy.

c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:
Mapy. Filmy na żywo. Dokumenty wytworzone przez inne podmioty.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-26

Metoda przygotowania oświadczenia: samoocena

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2021-02-26

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:

Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:

Maciej Kornas

Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:

marketing@parkwodnyredzikowo.pl

Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:

+48 59 841 25 55

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:

Na niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną.

Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:

• Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk sp. z o.o. • Adres: Redzikowo 16b, 76 – 200 Słupsk • E-mail: biuro@parkwodnyredzikowo.pl • Telefon: 59 841 25 55

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 – art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:

2009-11-11

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:

2021-02-26

Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:

https://achecker.ca/checker/index.php

Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:

brak

Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:

brak aplikacji mobilnej

Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:

Każdy ma prawo: zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Główną siedzibą Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk jest Park Wodny Redzikowo. Budynek położony jest w Redzikowie 16b. Lokalizacja umożliwia dojazd ze Słupska  autobusami kilku przewoźników lub własnym środkiem transportu. Najbliższe przystanki autobusowe: 1. Przystanek autobusowy – Redzikowo – Park Wodny, (około 100 metrów) – przystanek autobusowy Redzikowo (około 300 m). Przystanek autobusowy – Redzikowo Osiedle(około 1000 metrów) –

Budynki Parku Wodnego Redzikowo:

 • Wejście do budynku – chodnik. Budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. • Parking i miejsce postojowe: Na terenie parkingu znajduje się wydzielone miejsce dla osoby niepełnosprawnej oznaczone kolorem niebieskim.
 • Dostępność sali konferencyjnej – brak sali konferencyjnej. Możliwość poruszania się na wózku na poziomie parteru oraz na piętrze. Dostępna winda dla przemieszczania się pomiędzy piętrami
 • Oznaczenie – Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną. W budynku znajduje się tablica informująca o rozmieszczeniu poszczególnych biur na terenie obiektu, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • Brak sekretariatu w obiekcie
 • W Budynku – zlokalizowane są następujące stanowiska i zespoły: Prezes, Główny Księgowy, Kierownik obiektu, Zespół ds kadrowo – księgowych.
 • Toalety: 3 ogólnodostępne toalety, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz pokój dla matki z dzieckiem, gdzie można również nakarmić i przewinąć dziecko.
 • Możliwość wejścia z psem asystującym
 • Brak personelu z umiejętnościami porozumiewania się w języku migowym.

LODOWISKO REDZIKOWO/GOKARTY REDZIKOWO

 • Obiekt zlokalizowany pod adresem Redzikowo 16c, 76-200 Słupsk.
 • Dojazd możliwy własnymi środkami lokomocji, jak również transportem publicznym, identycznie jak w przypadku Parku Wodnego Redzikowo, gdyż obiekty są położone obok siebie.
 • Budynek parterowy z dostępem z poziomu parkingu.
 • Wszystkie przejścia przystosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych. Ogólnodostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo zamocowany przewija dla niemowlaków.
 • Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 • Możliwość wejścia z psem asystującym
 • Brak personelu z umiejętnościami porozumiewania się w języku migowym.

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA

 • Obiekt zlokalizowany w Jezierzycach pod adresem ul. Olimpijska 1, 76-200 Słupsk.
 • Dojazd możliwy własnymi środkami lokomocji lub transportem publicznym.
 • Budynek piętrowy. Wejście do części parterowej bezpośrednio z parkingu.
 • Wszystkie przejścia na poziomie „0” bez barier architektonicznych.
 • Bariera pionowa w postaci schodów, prowadzących na piętro hali.
 • Większość wydarzeń na płycie głównej boiska z możliwością uczestnictwa z płyty głównej. W przypadku konieczności uczestnictwa z trybun, powstaje przeszkoda w postaci stopni prowadzących na trybuny.
 • Wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, oznaczone kolorem niebieskim.
 • Możliwość wejścia z psem asystującym.
 • Brak personelu z umiejętnościami komunikacji w języku migowym.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 – art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

nie dotyczy

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:

Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:

Prezes Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk

Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:

https://achecker.ca/checker/index.php

Wszelkie inne treści uznane za stosowne:

Podstawa prawna • Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526 • Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848