Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk sp. z o.o. podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedmiotem umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Instytucja Wdrażająca) jest dofinansowanie na realizację projektu nr POIS.01.06.01-00-0017/19 pn. „Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji dla kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Redzikowie” w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, w ramach Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt zakłada dostawę oraz montaż urządzeń wysokosprawnej kogeneracji (mikroturbina gazowa) w kotłowni znajdującej się w kompleksie składającym się z obiektu Parku Wodnego w Redzikowie oraz z budynku szkoły. W ramach prac budowlanych przeprowadzone zostaną konieczne prace dostosowawcze pomieszczenia kotłowni w celu umożliwienia montażu urządzeń oraz ich eksploatacji, prace instalacyjne sieci gazowej i elektrycznej oraz prace związane z izolacją akustyczną pomieszczeń kotłowni. W celu umożliwienia dostawy urządzeń kogeneracyjnych oraz w dalszej perspektywie serwisowania urządzeń wykonany zostanie ciąg komunikacyjny – droga o nawierzchni z kostki betonowej.

1. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności wykorzystania energii pierwotnej, poprawa efektywności energetycznej, poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zapewnienie bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię. Przedmiotem projektu jest zakup i montaż urządzeń wysokosprawnej kogeneracji. Kogeneracja to najefektywniejszy sposób wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej oraz najskuteczniejsze narzędzie realizacji celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych

  1. Bezpośrednie, mierzalne efekty, które przyniesie realizacja niniejszego projektu:

– dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej Kogeneracji: 0,2 MW

– Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej Kogeneracji: 0,297 MW

Wskaźniki rezultatu:

– planowana produkcja energii elektrycznej i ciepła: 5 075,86 MWh

– wielkość redukcji emisji CO2: 1 833,16 Mg CO2/rok

  1. Wartość projektu (całkowity koszt realizacji Projektu): 3 469 833,44 PLN (w tym wydatki kwalifikowane: 2 735 555,64 PLN)
  2. Wkład Funduszy Europejskich: 1 457 787,38

Informujemy, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach. Podejrzenia nieprawidłowości i/lub nadużycia finansowego można zgłaszać na specjalny adres e-mail:

naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

Można w tym samym celu skorzystać również ze specjalnego formularza przygotowanego na stronie Instytucji Zarządzającej. Formularz jest dostępny po kliknięciu tutaj…