KLAUZULA INFORMACYJNA [RODO]

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie o ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [zwanym dalej RODO] informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych: Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk sp. z o.o., Redzikowo 16B, 76-200 Słupsk;

2) wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować
w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji praw przez adres e mail: iod@parkwodnyredzikowo.pl, tel. 606347948 lub pisemnie na adres w pkt 1;

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy
o świadczenie usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO,
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze np. wystawianie
i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO,
c) ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, dochodzenia należności cywilnoprawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO,

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:
podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
podmioty, które będą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na pisemne zlecenie administratora, na podstawie umowy o powierzenie/podpowierzenie przetwarzania danych osobowych;
podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a po upływie tego okresu podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, tj.:
a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania zgody;
b) w zakresie wypełniania obowiązków ciążących na administratorze w związku
z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków;

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO oraz inne przepisy o ochronie danych osobowych;

8) w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia
i realizacji umowy o świadczenie usługi, podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny, ale w razie ich niepodania zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwe.