NAZWA ZADANIA: „Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji dla kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Redzikowie”

KOSZT KWALIFIKOWALNY ZADANIA: 2 767 555,64 zł

KWOTA ORAZ FORMA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKOW WFOŚiGW w GDAŃSKU:

 • 1 016 187 zł w formie pożyczki
 • 1 457 780 zł w formie pożyczki płatniczej

INOFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW w GDAŃSKU: Dotacja ze środków unijnych w ramach POIŚ

OPIS ZADANIA:
Projekt zakładał dostawę oraz montaż urządzeń wysokosprawnej kogeneracji (mikroturbina gazowa) w kotłowni znajdującej się w kompleksie składającym się z obiektu Parku Wodnego w Redzikowie oraz z budynku szkoły. W ramach prac budowlanych przeprowadzone zostały konieczne prace dostosowawcze pomieszczenia kotłowni w celu umożliwienia montażu urządzeń oraz ich eksploatacji, prace instalacyjne sieci gazowej i elektrycznej oraz prace związane z izolacją akustyczną pomieszczeń kotłowni. W celu umożliwienia dostawy urządzeń kogeneracyjnych oraz w dalszej perspektywie serwisowania urządzeń wykonano ciąg komunikacyjny – droga o nawierzchni z kostki betonowej.

  Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności wykorzystania energii pierwotnej, poprawa efektywności energetycznej, poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zapewnienie bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię. Przedmiotem projektu był zakup i montaż urządzeń wysokosprawnej kogeneracji. Kogeneracja to najefektywniejszy sposób wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej oraz najskuteczniejsze narzędzie realizacji celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarniany.

  Bezpośrednie, mierzalne efekty, które przynosi realizacja niniejszego projektu:

  – dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej Kogeneracji (moc): 0,2 MW

  – Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej Kogeneracji (moc): 0,297 MW

  Wskaźniki rezultatu:

  – planowana produkcja energii elektrycznej i ciepła: 5 075,86 MWh

  – wielkość redukcji emisji CO2: 1 833,16 Mg CO2/rok